تشنج جامعه BSD کمتره.
یادم باشه اینم یه جایی مستند کنم :))

@haghiri75

والا تجربه‌ای که در جشن آزادی نرم‌افزار پارسال داشتیم، خلاف این رو نشون داد. یک سری حرف‌های بی سر و ته در نقد ارائه‌های قبلی زدند (که هرگز بازشون نکردند)‌ و بعدش هم کلی ننه من غریبم بازی درآوردند که انگار ما عمدا با ایشون خصومت شخصی داشتیم و...

@ahangarha حالا اون رو من در جریانش نیستم، باز اگر شما بگید بهم؛ شاید دید بازتری داشته باشم.
اما در مدت مشابهی، چندین بار بحث‌هایی در لاگ‌ها شده که تنها نتیجه‌ش متشنج شدن بیشتر جو بوده؛ اما خب در گروه انجمن BSD این اتفاق نیفتاده.

Follow

@haghiri75

حالا فرض رو می‌ذاریم روی اینه اون موضوع، یک استثنا و صرفا ناشی از سوءتفاهم بوده.

اما به نظرم جایی که بحث و حتی تشنج نیست، احتمالا پویایی و تنوع نیست. امیدوارم جامعه bsd چنین نباشه. اما اینکه ما خیلی تنش داریم، بخشی‌اش به خاطر تنوع ماست و بخشی‌اش به خاطر انتظارات خودمون از خودمون.

یه بخشی‌اش هم بر می‌گرده به ناتوانی در شنیدن و درک حرف طرف مقابل که این هم بخشی‌اش به شور جوانی بر می‌گرده، بخشی‌اش به یک فرهنگ غلط نهادینه شده در جامعه. فقط باید شنیدن و نقد و بررسی کردن رو بیشتر تمرین کنیم. همین. یه مقدار هم به جای حرف زدن، کار کنیم.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.host

What sets mastodon.host appart?

As a general instance, we are not centered on a specific theme, or a specific language. Everyone is welcome as long as they follow the few rules we have.

We always run the latest stable version of Mastodon, providing you a stock experience, with the following modifications:

 • 2048 character limit (not 500).
 • 512 character limits for the account's bio (not 160).
 • full column width (not fixed size).
 • more search results (20 instead of 5 per type of search).
 • Audio upload (not limited to videos only).
 • full text search of statuses (not restricted to searching tags and users).
 • trending tags are displayed on the main UI ( and a more complete view is available here)
 • boosts and replies are shown in the timelines (more complete view for everyone).
 • Your mastodon.host account is also a XMPP account (Federated Instant Messaging, take a look online to find a client and use your mastodon.host username and password to configure it, you can also use our online web client). Woohoo! two services in one!
 • We also have a very good view of the federation (our federated timeline gives you a more broad view of the Mastodon network than a 'normal' instance, there's a lot to read in a lot of languages).
 • We also host a Peertube instance for the convenience. Try it and let us know what you think !
 • In the same vein, we host a Funkwhale instance for the convenience. Try it and let us know what you think !
 • If you want to be on a more quiet, moderated instance, or use another AP implementation, we host a Pleroma instance for the convenience. This is the same fediverse as with Mastodon, but with a different default UI and way more optimized backend. Try and see which one you prefer !
 • Now if you want a different UI, the stock mastodon one does not please you, you can check Pinafore.
 • We do also host for the convenience a video Conference server ( Jitsi Meet )
 • We have a mastodon relay for other instances to bootstrap their timelines: https://relay.mastodon.host

Although we are a medium+ sized instance, we'd like to keep the feeling that you are at home and safe here.